Drentse lagune – Kolax BV

ALGEMENE DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN DRENTSE LAGUNE

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1.1. Overeenkomst: iedere overeenkomst van opdracht of andersoortige overeenkomst die wij met een opdrachtgever aangaan en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten en/of verbintenissen;
1.2. Aanbieding: Iedere aanbieding die wij aan een (potentiële) opdrachtgever doen;
1.3. Wij: Drentse Lagune
1.4. Opdrachtgever: ieder die met ons een overeenkomst als bedoeld in lid 1.1. aangaat of van ons een aanbieding als bedoeld in lid 1.2. ontvangt.
1.5. Dagen: alle kalenderdagen

ARTIKEL 2 DE OPDRACHT

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die wij aangaan. Voorts zijn de algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen die wij doen, als ook op onderhandelingen die wij voeren voorafgaande aan een aanbieding.
2.2. Op overeenkomsten met ons en aanbiedingen van ons kunnen ongeacht het moment van verwijzing geen andere algemene voorwaarden, zoals bijvoorbeeld die van de opdrachtgever, van toepassing zijn, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk ten opzichte van de opdrachtgever verklaard hebben dat wij met de toepasselijkheid van die andere algemene voorwaarden instemmen. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de voorwaarden van de opdrachtgever ook op andere overeenkomsten tussen ons en de opdrachtgever van toepassing zijn.
2.3. Bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing indien en voorzover dwingendrechtelijke voorschriften zich daarentegen verzetten. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig of vernietigbaar zou zijn, geldt de voor ons gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.
2.4. Van de algemene voorwaarden kan voor het overige slechts bij schriftelijke door beide partijen getekende verklaring worden afgeweken.
2.5. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek uitsluitend door ons aanvaard en uitgevoerd.

ARTIKEL 3 INFORMATIEVERSTREKKING

3.1. Opdrachtgever is gehouden op ons verzoek tijdig alle informatie te verstrekken, welke deze voor een correcte uitvoering van de opdracht noodzakelijk of nuttig acht, in de vorm en op de wijze als door ons is aangegeven.
3.2. Opdrachtgever is voorts gehouden ons uit eigen beweging alle informatie te verstrekken, waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten, dat deze voor een correcte uitvoering van de opdracht noodzakelijk of nuttig is.
3.3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ons verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Wij zijn niet gehouden tot zelfstandige controle van deze gegevens. Opdrachtgever vrijwaart ons van alle claims die mogelijkerwijze kunnen voortvloeien uit het verstrekken van onjuiste, onvolledige en niet betrouwbare informatie.
3.4. Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd doordat opdrachtgever zijn in leden 1 en 2 genoemde verplichtingen niet nakomt, dan wel de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in lid 3 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever en zijn wij bevoegd extra honorarium voor het daarvoor noodzakelijk geworden meerwerk aan opdrachtgever in rekening te brengen.
3.5. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het opdrachtgever niet toegestaan door ons geproduceerde stukken, waaronder verklaringen en adviezen, aan derden af te staan. Wij behouden ons het intellectuele eigendomsrecht, waaronder het auteursrecht, voor op deze stukken.
3.6. Het is opdrachtgever niet toegestaan onze producten, waaronder programmatuur, werkwijzen, contracten en andere geestesproducten van ons, al dan niet middels derden, te verveelvoudigen, te openbaren en te gebruiken, alles in de ruimste zin des woord, tenzij wij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hebben gegeven.

ARTIKEL 4 AANSPRAKELIJKHEID

4.1. Wij zullen onze opdracht naar beste kunnen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Wij gaan uitdrukkelijk geen resultaatsverbintenis aan, maar hebben slechts een inspanningsverplichting.
4.2. Wij zijn slechts aansprakelijk indien opdrachtgever bewijst dat hij schade heeft geleden door opzet of grove schuld danwel grove fout van onze zijde, die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden.
4.3. Iedere aansprakelijkheid in welke vorm dan ook van ons, onze bestuurders, onze werknemers en eventueel door ons ingeschakelde derden is beperkt tot het bedrag ter hoogte van maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, danwel indien wij verzekerd hiervoor zijn het bedrag dat onze verzekeringsmaatschappij in een voorkomend geval uitkeert vermeerderd met het eigen risico.

ARTIKEL 5 VRIJWARING

De opdrachtgever vrijwaart ons tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of vanwege onze, ten behoeve van de opdrachtgever verrichtte werkzaamheden en verstrekte adviezen.

ARTIKEL 6 DECLARATIES

6.1. Betaling van onze declaraties dient te geschieden binnen de aangegeven factuurdatum, zonder enige verrekening en/of korting op het door ons aangegeven bankrekeningnummer.
6.2. Het door opdrachtgever verschuldigde declaratiebedrag is niet afhankelijk van de uitkomst van de door ons verrichte werkzaamheden.
6.3. Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met invordering van declaraties, danwel enige andere schade die wij mochten lijden door het handelen c.q. nalaten van de opdrachtgever, komen voor rekening van opdrachtgever.
6.4. Aan buitengerechtelijke kosten is opdrachtgever in dat geval ten minste 15% over het gevorderde bedrag verschuldigd met een minimum van € 150.-.
6.5. Betalingen strekken, tenzij wij anders aangeven, steeds eerst ter voordoening van verschuldigde kosten, daarna ter voldoening van rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare declaraties in de volgorde van ouderdom, ook al geeft de opdrachtgever aan dat zijn betaling betrekking heeft op andere declaraties en/of schulden.

ARTIKEL 7 ELEKTRONISCH DATAVERKEER

Wij kunnen met opdrachtgever en derden, zoals de belastingdienst, communiceren en bestanden aanleveren door middel van elektronisch dataverkeer (internet, email. ed.). Opdrachtgever is ermee bekend dat aan het gebruik van elektronisch dataverkeer risico’s zijn verbonden, zoals – doch niet beperkt tot – vervorming, vertraging, onderschepping en virussen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van elektronisch dataverkeer. In geval van twijfel omtrent de inhoud of verzending zijn de bestanden uit onze computersystemen bepalend.

ARTIKEL 8 OVERMACHT

8.1. Onder overmacht worden in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden, opgekomen buiten onze schuld en risicosfeer, waardoor wij tijdelijk of blijvend verhinderd zijn om onze verplichtingen na te komen. Tot deze omstandigheden worden in elk geval gerekend: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, staking, blokkades, computerstoring, ziekte van personeel.
8.2. Indien wij door blijvende overmacht niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen, hebben wij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat dat leidt tot enige schadevergoeding — en ook vergoeding van eventueel genoten voordeel — jegens de opdrachtgever zijn gehouden.
8.3. Indien wij door tijdelijke overmacht tijdelijk verhinderd zijn onze verplichtingen na te komen, zijn wij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten, zonder dat wij enige schadevergoeding — en ook vergoeding van eventueel genoten voordeel —jegens de opdrachtgever zijn gehouden.

ARTIKEL 9 DIVERSEN

9.1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien zij schriftelijk tussen ons en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
9.2. Op de rechtsverhouding tussen ons en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
9.3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Middelburg.
9.4. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens ons in verband met door ons verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval na verloop van één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
9.5. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal opgesteld.

back to top